สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมตวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ประภาวสิทธิ์
 
1. นางสาวแคทรียา  ศรีสุวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายอรรถพล  ขวานอก
 
1. นางสาวแคทรียา  ศรีสุวงษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนรารัตน์  ธรรมวิชา
 
1. นางสาวกรรณิกา  พลไธสง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลญาภรณ์  พรดอนก่อ
 
1. นางสาวกรรณิกา  พลไธสง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุวธิดาภรณ์  สมศรีแสง
 
1. Mrs.Ruchen  Ruchen
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อานันท์
2. เด็กชายภัทรพล  เกตุภูเขียว
 
1. นางสาวสุธีรา  มิสา
2. นางสาวกรรณิกา  พลไธสง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายธนพล  ดวงดี
2. เด็กหญิงประภาพร  แทนหา
3. เด็กหญิงวิภาดา  ทองดี
 
1. นางลดาวัลย์  สมอนา
2. นางสาวธัณญภรณ์  ตรวจงูเหลือม