สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมตวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ประภาวสิทธิ์
 
1. นางสาวแคทรียา  ศรีสุวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายอรรถพล  ขวานอก
 
1. นางสาวแคทรียา  ศรีสุวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภักสุดา  ชนะภัย
 
1. นางสาวแคทรียา  ศรีสุวงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐชนน  สีเมืองเฮ้า
2. เด็กหญิงมธุตา  ไชทาดี
3. เด็กหญิงสุภานันท์  สุริยันต์
 
1. นายพิริยพงค์  ตุ้มไธสง
2. นางสาวปองทิพย์  ภาแก้ว
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  พรมนอก
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์   สีหามาตย์
3. เด็กชายณัฐชา  คำสุวรรณ์
4. เด็กหญิงนภาพร  สีหามาตย์
5. เด็กหญิงนภเกตน์  หวังอาษา
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วตา
7. เด็กชายพชรพล  พันธ์ชาติ
8. เด็กชายพยุงศักดิ์  นาแข็ง
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วสีดา
10. เด็กหญิงมณฑการญจน์  บุญเกิด
11. เด็กหญิงวริศราภา  มาตย์โค้ง
12. เด็กชายวายุ  เลไธสง
13. เด็กหญิงศิรินทรา  ดาเยอ
14. เด็กหญิงสายฝน  อุดมวงศ์
15. เด็กชายโชคพิพัฒน์  เมตไธสง
 
1. นางสาวสมฤดี  คำชมภู
2. นางสาวเบญจภรณ์   ศรีโนนม่วง
3. นางสาวดวงพร  ทองระย้า
4. นายหฤทธิ์  ชาสำโรง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ   สุขอ้วน
2. เด็กชายจิรพัฒน์   มุขพิมาย
3. เด็กหญิงชรินรัตน์   คำโส
4. เด็กชายณัฐชนน   บุเกตุ
5. เด็กชายตติยา   สำนักบ้านโคก
6. เด็กชายธนากร   โยงไธสง
7. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   โมกไธสง
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์   เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
9. เด็กหญิงนิศาบดี   มิเถาวัลย์
10. เด็กชายบวรวัชร   คำหารพล
11. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ปล้องยาง
12. เด็กหญิงพุทธิตา   ทองนิล
13. เด็กหญิงรุ่งนภา   เฉลิมรัมย์
14. เด็กหญิงวรวิษา   ปุเลตัง
15. เด็กหญิงศิโรรัตน์   สีดาร้อยเอ็ด
16. เด็กชายสหรัฐ   จันทา
17. เด็กหญิงอริสรา   อุ่นทานนท์
18. เด็กหญิงอารีรัตน์   สินทพ
19. เด็กชายเกศริน   หลาบพา
20. เด็กหญิงโยษิตา   คำดี
 
1. นางสาวชลลดา  สาโคตรวัน
2. นางสาวสมฤดี  คำชมภู
3. นางสาวดวงพร  ทองระย้า
4. นางสาวเบญจภรณ์  ศรีโนนม่วง
5. นายวิวัฒน์ชัย  ธงภักดี
6. นางสาวยุวลี  ชาภูคำ
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตมงคล  พลไชงา
2. เด็กหญิงกิตติสิรินทร์  กาสังข์
3. เด็กหญิงชิโนทัย  กองเกิด
4. เด็กหญิงชุติสรา  หม่วยนอก
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แพนไธสง
6. เด็กชายนพวิชญ์  หล่อเจริญศิริ
7. เด็กหญิงนิพิชณน์  พรหมสังขกุล
8. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญเจือ
9. เด็กชายรัตชตะ  บัวงาม
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัตตานี
 
1. นางสาวชลลดา  สาโคตรวัน
2. นางสาวเบญจภรณ์  ศรีโนนม่วง
3. นางสาวสมฤดี  คำชมภู
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ยันต์ชมภู
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  สิงห์มูล
3. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเกษเกลี้ยง
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  อามาตย์
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ปัสสาวะโท
6. เด็กหญิงอัญมณี  ธนากรวิเศษ
 
1. นางสาวชลลดา  สาโคตรวัน
2. นางสาวดวงพร  ทองระย้า
3. นางสาวสมฤดี  คำชมภู
4. นางสาวเบญจภรณ์  ศรีโนนม่วง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนรารัตน์  ธรรมวิชา
 
1. นางสาวกรรณิกา  พลไธสง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลญาภรณ์  พรดอนก่อ
 
1. นางสาวกรรณิกา  พลไธสง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุวธิดาภรณ์  สมศรีแสง
 
1. Mrs.Ruchen  Ruchen
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อานันท์
2. เด็กชายภัทรพล  เกตุภูเขียว
 
1. นางสาวสุธีรา  มิสา
2. นางสาวกรรณิกา  พลไธสง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายธนพล  ดวงดี
2. เด็กหญิงประภาพร  แทนหา
3. เด็กหญิงวิภาดา  ทองดี
 
1. นางลดาวัลย์  สมอนา
2. นางสาวธัณญภรณ์  ตรวจงูเหลือม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายกรวิชญ์  ยินดี
2. เด็กหญิงศิริชนก  วรรัตน์
 
1. นางสาวกรรณิกา  พลไธสง
2. นางสาวภัสราภรณ์  ดาวะดึง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายพัชรพล  กาญจนพูนสุข
2. เด็กชายราชวัฒน์  สีหามาตย์
 
1. นางสาวปองทิพย์  ภาแก้ว
2. นางสาวแคทรียา  ศรีสุวงษ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงฐานิตา  ภวันนา
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  รักสมบัติ
 
1. นางลดาวัลย์  สมอนา
2. นางสาวสมฤดี  คำชมพู
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายนิรวัชร์  ขุ่ยคำมี
 
1. นางสาวแคทรียา  ศรีสุวงษ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารีญา   ประทุมวิง
2. เด็กหญิงอินทิรา   หิรัญญะประทีป
 
1. นางสิรินันท์  ราชเสนา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายรัฐวุติ  ศรีธรราษฏ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  วิโรทดษ์
3. เด็กชายสุริยะ  เทียมทะนงค์
 
1. นายหฤทธิ์  ชาสำโรง
2. นายพิริยพงค์  ตุ้มไธสง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พรหมนภาศิริกุล
2. เด็กหญิงชญานิศ   กอผจญ
3. เด็กหญิงชลันทร   นาราษฎร์
4. เด็กหญิงชลิตา  เหมสำอาง
5. เด็กหญิงดวงฤดี   ธาตุจันทร์
6. เด็กหญิงพิจิตรา   ยิ้มใย
 
1. นายกริช  ถนอมจิตต์
2. นายสมฤดี  คำชมภู
3. นายวิวัฒน์ชัย  ธงภักดี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงครัสนันท์  เอื่ยมศรี
2. เด็กหญิงศิริไบรญา  พันธ์โภชน์
3. เด็กหญิงสิริธร  หมื่นภักดี
 
1. นางสาวสมฤดี  คำชมภู
2. นายวิวัฒน์ชัย  ธงภักดี
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชรี  ช่างทำ
 
1. นายนันธวัฒน์  บุญไธสง
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 12 1. เด็กชายฉัตรพร  เจริญ
2. เด็กชายธนภัทร  เรียนไธสง
3. เด็กชายปฏิภาณ  ทองปัญญา
 
1. นางสาวนิภาพร  แก้ววิเศษ