สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  แก้วโวหาร
 
1. นางญาณิศา  เค้าแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงมธุรดา  เสนาเจริญ
 
1. นายไพบูลย์  ประภาการ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัสสา
 
1. นางอินทิรา  ประภาการ
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงศรินทิพย์  จอกนาค
 
1. นางสุทารัตน์  คชลัย