สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กชาย-  -
3. เด็กหญิงจันธิมา  บุญเสธ
4. เด็กชายพัฒนพล  วิลัย
5. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  วรรณเกษม
6. เด็กชายรัชชานนท์  พรมผา
7. เด็กชายวาคิม  วิลัย
8. เด็กหญิงวาสนา  พักสูงเนิน
9. เด็กหญิงสุชานาถ  บุตรไธสง
10. เด็กชายโสภณ  สีหามาตย์
 
1. นางวาณี  สุวรรณโข
2. นางยุพา  มูลเทพ
3. นางสาวรุ่งอรุณ  วินไธสง
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง-  -
2. เด็กชาย-  -
3. เด็กชาย-  -
4. เด็กชาย-  -
5. เด็กหญิงกาญจนา  ดำนอก
6. เด็กหญิงปราณี  นาแข็ง
7. เด็กหญิงพัชราภา  โยลัย
8. เด็กหญิงพิจตรา  พงษ์ศิริ
9. เด็กหญิงรัชนี  สร้างนานอก
10. เด็กหญิงลักษณา  สมบัติ
11. เด็กหญิงลื่นฤดร  ลุ่มไธสง
12. เด็กหญิงวันวิสา  แวดไธสง
13. เด็กหญิงอภิญญา  ประพฤตินอก
14. เด็กหญิงอริศรา  อัคจุล
15. เด็กหญิงเกวลิน  คะเรรัมย์
16. เด็กหญิงแพร์ชรี  อ้อมนอก
 
1. นางวาณี  สุวรรณโข
2. นางยุพา  มูลเทพ
3. นางรุ่งอรุณ  วินไธสง
4. นางขวัญใจ  หาญชนะ
5. นางสาวภวัธตั  นนท์อาสา
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 15 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แก้วจินดา
2. เด็กชายศุภวิทย์  ทุรันไธสง
 
1. นายสมัคร  สงพัด
2. นางยุพา  มูลเทพ