สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ   สมบัติราษฎร์
 
1. นายสนอง  ยอดสง่า
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรญาณี  เบ้าจันทร์
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรนภา  โทแหล่ง
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติ์กวี  พลรักษา
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงทักษิณาภรณ์  กองทุ่งมน
2. เด็กหญิงสุพรรณี  มากทอง
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
2. นายสนอง  ยอดสง่า
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัญญา   ดอหล้า
 
1. นางสาวอลิชา  แสนชัย
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 6 1. เด็กชายชนก์มนัส   ปะจิคะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  เกตุนุติ