สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิจิตตรา   ประจิคะ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์   ขำผา
 
1. นายประหยัด  สกลหล้า
2. นายอาทิตย์   แก้วนอก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.28 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธีรภัทร  ทับอาษา
2. เด็กชายศุภกร   มูลจูล
 
1. นางสาวดอกแก้ว  มาตย์วังแสง
2. นางสาวประภาศิริ   พันธุ์มี