สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารยา   กองผา
 
1. นายวิรัตน์   บุญชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ปลุกใจ
 
1. นายวิรัตน์   บุญชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิจิตตรา   ประจิคะ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์   ขำผา
 
1. นายประหยัด  สกลหล้า
2. นายอาทิตย์   แก้วนอก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ   สมบัติราษฎร์
 
1. นายสนอง  ยอดสง่า
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพงษ์   จอดนอก
 
1. นายสนอง  ยอดสง่า
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุวิมล   อุ่นสำโรง
2. เด็กหญิงออลดา   จารีต
3. เด็กหญิงเก็จมณี   วัลละภา
 
1. นางสุภาณี   มาตย์วังแสง
2. นายถวิล  มาตย์วังแสง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.28 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธีรภัทร  ทับอาษา
2. เด็กชายศุภกร   มูลจูล
 
1. นางสาวดอกแก้ว  มาตย์วังแสง
2. นางสาวประภาศิริ   พันธุ์มี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบดี   รัตนะ
2. เด็กชายนัทภูมิ   เทพตาแสง
 
1. นางสาวดอกแก้ว  มาตย์วังแสง
2. นางสาวประภาศิริ   พันธุ์มี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์   เสนผาบ
 
1. นางสาวเพียงฤทัย   ปะละกา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริญญา   สาสังข์
 
1. นางสาวเพียงฤทัย  ปะละกา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 6 1. เด็กชายนพพงษ์  ภูวา
2. เด็กหญิงวรินดา   กะลาม
 
1. นางสาวชนันท์ทิชา   หลุ่มไส
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีระศักดิ์   เสนผาบ
2. เด็กชายสุรไกร   อินชูวงษ์
 
1. นายสนอง  ยอดสง่า
2. นางสาวดอกแก้ว  มาตย์วังแสง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทับสีแก้ว
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรญาณี  เบ้าจันทร์
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรนภา  โทแหล่ง
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติ์กวี  พลรักษา
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิระ  มาตย์นอก
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณแก้ว
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกตสุดา  ประวัน
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายนพรัตน์   กตัญญูู
2. เด็กหญิงนาตยา   มะลิโค
 
1. นางบุปผา  โชดชัย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงทักษิณาภรณ์  กองทุ่งมน
2. เด็กหญิงสุพรรณี  มากทอง
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
2. นายสนอง  ยอดสง่า
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเวณุกา  ลันทด
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวีรัฐ   ปัสสาวะโท
2. เด็กชายชินวัตร   ทบบุญ
3. เด็กชายวิทวัส   ลันทด
 
1. นางสาวเพียงฤทัย   ปะละกา
2. นายทองรัก  บุญเลิศ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุรงค์   พีระกา
2. เด็กชายตะวัน  ชาภูวงศ์
3. เด็กชายธีรภัทร์   ดีแป้น
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
2. นายสนอง  ยอดสง่า
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   พรมดาว
 
1. นางสาวชนันท์ทิชา   หลุ่มไส
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบัญชา  สุภากรรม
 
1. นางสาวชนันท์ทิชา   หลุ่มไส
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐเมรี   คำราช
 
1. นางสาวชนันท์ทิชา   หลุ่มไส
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอรรถพล  โทแหล่ง
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สอนนอก
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริญญา   ชาลี
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์   ทัศมี
3. เด็กหญิงทิตยา   ชัยมงคล
4. เด็กชายทินกร   กระลาม
5. เด็กหญิงสุชานันท์   คนรู้
6. เด็กหญิงสุภาวรรณ   สีหามาตย์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณแก้ว
8. เด็กหญิงเจนจิรา   ไผ่นอก
 
1. นางโสภา  ประไพร
2. นางบุปผา  โชดชัย
3. นางสุภาณี  มาตย์วังแสง
4. นางสาวเพียงฤทัย   ปะละกา
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  เหล่าบัวดี
2. เด็กชายจริยะพล  มีไธสง
3. เด็กหญิงชฎารัตน์   ศรีภูธร
4. เด็กหญิงชัชวรรณ   อนุรักษ์กอบกุล
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  หล้าพรม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา   ถนอมศิลป์
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ถนอมศิลป์
8. เด็กหญิงทิพวัลย์   ปุราชะธรรม
9. เด็กหญิงธาราทิพย์   ดีเดิม
10. เด็กหญิงวริศรา   วัจนา
11. เด็กหญิงวิจิตรา   บัวศรี
12. เด็กหญิงอภิชญา   นาดี
13. เด็กหญิงอรนุช   ศรีจันทร์
14. เด็กหญิงอรนุช   ปักธงชัย
15. เด็กหญิงอรัญญา   สมพล
16. เด็กหญิงอาทิติยา   วงศ์พุทธคำ
 
1. นางโสภา  ประไพร
2. นางสาวชนันท์ทิชา   หลุ่มไส
3. นางสาวดอกแก้ว  มาตย์วังแสง
4. นายกิตติศักดิ์  เกตุนุติ
5. นางสาวภัทรวรรธณ์   เพ็ชรตะกั่ว
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัญญา   ดอหล้า
 
1. นางสาวอลิชา  แสนชัย
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎาพงษ์   เพชรเสนา
2. เด็กหญิงชลธิชา   หลุ่มใส
3. เด็กหญิงณิชกานต์   หมั่นอุตส่าห์
4. เด็กชายพันกร   พุทไธสง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์   จำปาทอง
 
1. นางสาวอลิชา  แสนชัย
2. นางสาวดอกแก้ว  มาตย์วังแสง
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา   พูลกลาง
2. เด็กชายทิวไผ่   เทียมทะนงค์
3. เด็กชายธีรภัทร   คะนนท์
4. เด็กชายปัณณวัฒน์   พรมนอก
5. เด็กชายพิสิทธิ์   ขยันกิจ
6. เด็กชายสาธิต   ไชยสิทธิ์
 
1. นายทองรัก  บุญเลิศ
2. นางสาวประภาศิริ   พันธุ์มี
3. นางสาวดอกแก้ว  มาตย์วังแสง
 
35 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 14 1. เด็กชายวรพจน์   นาราษฎร์
2. เด็กชายอัครพล   มีไธสง
 
1. นายถวิล  มาตย์วังแสง
2. นางสุภาณี  มาตย์วังแสง
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชา   เข็มไทย
2. เด็กหญิงภัสราภร   แสงลุน
3. เด็กหญิงวรนุช   ชิดนอก
4. เด็กหญิงวินิทรา   โชคตื้น
5. เด็กหญิงสิรินทรา   นามไธสง
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ   ชัยนาม
 
1. นางบุปผา  โชดชัย
2. นางสุภาณี  มาตย์วังแสง
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธีระวัฒน์   กะลาม
2. เด็กชายพัฒนพงษ์   เกื้อมแสนเมือง
3. นางสาวอริสรา  สมบัติราษฎร์
 
1. นายประหยัด  สกลหล้า
2. นายอาทิตย์  แก้วนอก
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   บรรยง
2. เด็กหญิงนพนัน  มาลี
3. เด็กหญิงวิภาพร   จำปาทอง
 
1. นางศรีศุภลักษณ์   โพธิ์ศรี
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา   ตะวัน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   คนรู้
3. เด็กหญิงพิมนภา   กุดมนต์
 
1. นางศรีศุภลักษณ์   โพธิ์ศรี
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี   เทียบชัย
2. เด็กหญิงสุจิตรา   ปุระสะทำมัง
3. เด็กหญิงสุวรรณี   แทนจำปา
 
1. นางศรีศุภลักษณ์   โพธิ์ศรี
2. นายประหยัด  สกลหล้า
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนีย์   พรมดาว
2. เด็กหญิงธัณญลักษณ์   ผางเวช
3. นางสาวปฎิญาพร   หล้าพา
 
1. นางศรีศุภลักษณ์   โพธิ์ศรี
 
42 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์   มาตย์วังแสง
 
1. นายกิตติศักดิ์  เกตุนุติ
 
43 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 6 1. เด็กชายชนก์มนัส   ปะจิคะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  เกตุนุติ