สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชา   เข็มไทย
2. เด็กหญิงภัสราภร   แสงลุน
3. เด็กหญิงวรนุช   ชิดนอก
4. เด็กหญิงวินิทรา   โชคตื้น
5. เด็กหญิงสิรินทรา   นามไธสง
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ   ชัยนาม
 
1. นางบุปผา  โชดชัย
2. นางสุภาณี  มาตย์วังแสง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธีระวัฒน์   กะลาม
2. เด็กชายพัฒนพงษ์   เกื้อมแสนเมือง
3. นางสาวอริสรา  สมบัติราษฎร์
 
1. นายประหยัด  สกลหล้า
2. นายอาทิตย์  แก้วนอก
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   บรรยง
2. เด็กหญิงนพนัน  มาลี
3. เด็กหญิงวิภาพร   จำปาทอง
 
1. นางศรีศุภลักษณ์   โพธิ์ศรี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา   ตะวัน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   คนรู้
3. เด็กหญิงพิมนภา   กุดมนต์
 
1. นางศรีศุภลักษณ์   โพธิ์ศรี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี   เทียบชัย
2. เด็กหญิงสุจิตรา   ปุระสะทำมัง
3. เด็กหญิงสุวรรณี   แทนจำปา
 
1. นางศรีศุภลักษณ์   โพธิ์ศรี
2. นายประหยัด  สกลหล้า
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนีย์   พรมดาว
2. เด็กหญิงธัณญลักษณ์   ผางเวช
3. นางสาวปฎิญาพร   หล้าพา
 
1. นางศรีศุภลักษณ์   โพธิ์ศรี