สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงจีรณา  หนูหล้า
2. เด็กชายภัทรพล  สว่างตา
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  เพียงพักตร์
 
1. นางดวงนภา  ลุนอุบล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญอรุณ  ศรีเรืองพันธ์
2. เด็กหญิงมุทิตา  แสวงสาย
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  จันทะมาตย์
 
1. นางดวงนภา  ลุนอุบล
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงรติกานต์  เชาวลิต
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีหามาตรย์
 
1. นายบุญถิ่น  กุลสุวรรณ์