สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกิตติญา  ขาวพา
2. เด็กหญิงเพ็ชรลดา  ภูพาน
 
1. นางเข็มทอง  บุตรเพ็ง
2. นายสมยศ  บุตรเพ็ง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาณทิพย์  แดนลาดแก้ว
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ขอมอบกลาง
 
1. นางเข็มทอง  บุตรเพ็ง
2. นางสาวเนืองนิตย์  ชาวนาฮี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงจีรณา  หนูหล้า
2. เด็กชายภัทรพล  สว่างตา
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  เพียงพักตร์
 
1. นางดวงนภา  ลุนอุบล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 7 1. เด็กชายภูมินทร์  พหลรัตน์
 
1. นายสมยศ  บุตรเพ็ง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงทัศพร  รามเกียรติ์
 
1. นายชัยวัฒน์  เทนอิสระ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญอรุณ  ศรีเรืองพันธ์
2. เด็กหญิงมุทิตา  แสวงสาย
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  จันทะมาตย์
 
1. นางดวงนภา  ลุนอุบล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธนกร  สมนึกตน
2. เด็กชายภูตินันท์  คุณวันดี
 
1. นายสมัย  ขุมทอง
2. นางดวงนภา  ลุนอุบล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงนีรชา  ทิพพิชัย
 
1. นายชัยวัฒน์  เทนอิสระ
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงรติกานต์  เชาวลิต
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีหามาตรย์
 
1. นายบุญถิ่น  กุลสุวรรณ์