สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนทองวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.57 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณัฐกฤต  บุรกรณ์
2. เด็กชายดนุโรจน์  มูลหล้า
 
1. นายนิโรจน์  อนุอัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายศตวรรษ  เขียวจันทร์
 
1. นายสหพล  พิเคาะแนะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  สร้อยเพชร
 
1. นายสหพล  พิเคาะแนะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันจิรา   พุ่มพวง
 
1. นายสหพล  พิเคาะแนะ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพงษ์  วงศ์สุรินทร์
2. เด็กชายธีรโชติ   มาบพันนา
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  อินสวน
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  เจริญธรรม
5. เด็กหญิงศิริกัลยา  โทแก้ว
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ชำกรม
 
1. นายฤาชัย  มอญขาม
2. นายสหพล   พิเคาะแนะ
3. นายนิโรจน์  อนุอัน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงธนิตา  ธาตุแสง
2. เด็กหญิงรุ้งทิวา  ฉันงูเหลือม
 
1. นางนลรวีร์  แสนเพ็ชร
2. นางสมพิศ  ชำกรม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายก่อเกียรติ  ธนูรัตน์
2. เด็กชายธีรภัทร  บำรุงเชื้อ
3. เด็กชายสมภพ  บรรลือ
 
1. นายสหพล  พิเคาะแนะ
2. นางสมพิศ   ชำกรม