สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงรังสิยา  รักคำพันธ์
2. เด็กชายอพิพัฒน์  บุญประสงค์
 
1. นางเทียมจันทร์  อัสสาภัย
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรารัตน์  ชาวดอน
2. เด็กหญิงดลนภา  ขำผา
3. เด็กหญิงธารารัตน์  สมคำภา
4. เด็กหญิงพัฒนวดี  ธรรมกัณหา
5. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  วรบุตร
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แก้วพรม
 
1. นางสาววสุนันท์  ทำนา
2. นางสำเนาว์  สายกระสุน
3. นางลักษณา  โสมาบุตร
4. นางพิริยา  พงษ์ภักดิ์