สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรนัชชา  คุมโพธิ์
 
1. นางลักษณา  โสมาบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72.66 เงิน 13 1. เด็กหญิงนัทฐิยา  สิงห์มูล
 
1. นางสำเนาว์  สายกระสุน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิรญา  หลวงราช
2. เด็กชายศิวศิษย์  สมอนา
 
1. นางเทียมจันทร์  อัสสาภัย