สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดรู สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ประพรต
2. เด็กหญิงสุดาภรณ์  อิมพิมพ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นางมาลินี  คำศรีแก้ว ไชยบัง
2. นายวรรณชัย  ไชยบัง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นาพิบูลย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ระดาบุตร
3. เด็กหญิงพิมนภา  ชะนะน้อย
4. เด็กหญิงวรรณวิภา  ประพรต
5. เด็กชายอุมากร  วงศ์ศรีเทพ
 
1. นางวันเพ็ญ  ภูมิพาน
2. นางมลเทียร  มููลธิยะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงเจนจิรา  หัสสะครบุรี
 
1. นายเครือไพร  ภูมิพาน
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริศรา  หัสสะครบุรี
 
1. นายเครือไพร  ภูมิพาน