สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เค้าศูนย์
2. เด็กหญิงปรัชญา  มีดี
3. เด็กชายรัชต์ธร  ริมโพธิ์
4. เด็กหญิงหนูเทียน  สองศรี
5. เด็กชายเทวาฤทธิ์  สายวังเกลี้ยง
 
1. นายวิศน์กานต์  บุตรวิชา
2. นายอนุศาสตร์  บุตรโคตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิรมล  ศรีเวช
2. เด็กหญิงปพัทวรินทร์  พลจังหรีด
3. เด็กหญิงอนุสรา  ดอกไม้งาม
 
1. นางศศิธร  สมองาม
2. นางภัทราวดี  เรืองเดช
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐาณัฐดา  บุญโยธา
 
1. นายอนุศาสตร์  บุตรโคตร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายกษม  งามตา
2. เด็กชายทินภัทร  ชนไฮ
3. เด็กชายธนภูมิ  สุตะนนท์
4. เด็กชายวิทยา  แดงพรม
5. เด็กชายสรยุทธ  ไกยะโส
6. เด็กชายสุรณาวุธ  แสงจันทร์
 
1. นายสุนทร  แนวเงินดี
2. นายบัญชา  สุตะนนท์
3. นายประณตศักดิ์  แสบงบาล
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายเทวาฤทธิ์  สายวังเกลี้ยง
 
1. นายบุญส่ง  เทือกดอนหัน
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชต์ธร  ริมโพธิ์
 
1. นายบุญส่ง  เทือกดอนหัน
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดาพร  อำนวย
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ธนะจักร
 
1. นายวิศน์กานต์  บุตรวิชา
2. นายวิศิษฏ์  บุตรวิชา
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงลภัสรดา  แดงพรม
 
1. นายบุญส่ง  เทือกดอนหัน