สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดหว้า สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจรินทร์ธร   สีหามาตย์
2. เด็กหญิงศศิธร   ใสประเสริฐ
3. เด็กชายสุชัญญา   นอกไธสง
 
1. นางพรทิพย์  โม้วงษ์
2. นางสาววงเดือน  เปรมปรี