สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดหว้า สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจรินทร์ธร   สีหามาตย์
2. เด็กหญิงศศิธร   ใสประเสริฐ
3. เด็กชายสุชัญญา   นอกไธสง
 
1. นางพรทิพย์  โม้วงษ์
2. นางสาววงเดือน  เปรมปรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุฐิตา   ศรีจันทร์
 
1. นายนพดล  อิศรา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงวิจิตตรา   สารราษฎร์
 
1. นายนพดล  อิศรา
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายพิเชษฐ์   ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ธนูรัตน์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ขามประไพร
2. นางสาววงเดือน  เปรมปรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุจิราภรณ์    มำขุนทด
2. เด็กชายเทวิกา   สีหามาตย์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ขามประไพร
2. นางสาววงเดือน  เปรมปรี
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณพร   หลุ่มใส
2. เด็กชายสิริกัญญา   สีหามาตย์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ขามประไพร
2. นางสาววงเดือน  เปรมปรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐติกา   นิลทะสิงห์
2. เด็กหญิงพัชรี   ยุบลเมฆ
3. เด็กหญิงรุจิราภรณ์   มำขุนทด
 
1. นางฉวีวรรณ  กฤตเวทิน