สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดรุณี  เชื้อแก้ว
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จันทร์เหล่าหลวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สันเสนาะ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จันทร์เหล่าหลวง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ช่อหนองแสน
 
1. นางพิมพ์วิภา  สมอหมอบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวานอารมณ์
 
1. นางจุลีพร  รูปต่ำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธีธิดา   นาพยับ
2. เด็กหญิงอภิรมภรณ์  ช่อหนองแสน
 
1. นางจุลีพร  รูปต่ำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงปภาวดี  ประกายสี
 
1. นางจุลีพร  รูปต่ำ
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา  บุตวงษ์
 
1. นางสาวจินห์จุฑา  สมออ่อน
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิชยา  บรรเทา
2. เด็กหญิงอนัดตดา  นุ่มนิ่ม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พัฒนกุลชัย
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  แปดด่านจาก
 
1. นางฉวี  หอมทอง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสรา  บุตวงษ์
 
1. นางฉวี  หอมทอง
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญมี  โชคบัณฑิต
 
1. นางสาวจินห์จุฑา  สมออ่อน
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตตินันท์  หวานทรัพย์
2. เด็กชายรัชต์กร  สายวังเกลี้ยง
3. เด็กชายไชยา  งามสมมนต์
 
1. นายชนะพล  หล้าลุน
2. นางสาวจิรวรรณ  บางปา