สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  นาดา
 
1. นางสาวจินฑ์จุฑา  สมอออน
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐิตาภรณ์  ยมมูล
 
1. นางสาวจรวรรณ  ปางปา
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนเดช  วิทยาวรากุล
 
1. นางสาวจินห์จุฑา  สมออ่อน
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ประติพล
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เมืองน้ำเที่ยง
3. เด็กชายราเชนทร์  ปิยะไพร
 
1. นางจุลีพร  รูปต่ำ
2. นางจุฬาลักษณ์  จันทร์เหล่าหลวง
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายรณดุล  ดวงกระโทก
2. เด็กชายศิริศักดิ์  คุ้มมะม่วง
 
1. นางฉวี  หอมทอง
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันละคร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พัฒนกุลชัย