สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดรุณี  เชื้อแก้ว
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จันทร์เหล่าหลวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สันเสนาะ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จันทร์เหล่าหลวง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ช่อหนองแสน
 
1. นางพิมพ์วิภา  สมอหมอบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวานอารมณ์
 
1. นางจุลีพร  รูปต่ำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธีธิดา   นาพยับ
2. เด็กหญิงอภิรมภรณ์  ช่อหนองแสน
 
1. นางจุลีพร  รูปต่ำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายวรวิทย์  ประจวบบุญ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไพรสุวรรณ
3. เด็กชายเลิศนรินทร์  แสนจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พัฒนกุลชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 9    
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงปภาวดี  ประกายสี
 
1. นางจุลีพร  รูปต่ำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  นาดา
 
1. นางสาวจินฑ์จุฑา  สมอออน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 72.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยนุช  สุวรรณมิตร
 
1. นางสาวจิณห์จุฑา  สมออ่อน
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ประติพล
2. เด็กชายคชานนท์  สาริกัน
3. เด็กชายรชานนท์  ประวันเน
4. เด็กชายรณดุล  ดวงกระโทด
5. เด็กชายราเชนทร์  ปิยะไพร
6. เด็กชายอภิรักษ์  ซารี
 
1. นายชนะพล  หล้าลุน
2. นางจุลีพร  รูปต่ำ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณชานนท์  อาสานอก
2. เด็กชายภรัญยู  กล่ิ่นหอม
3. เด็กชายภาสกร  วงษ์คำ
 
1. นางจุลีพร  รูปต่ำ
2. นางจุฬาลักษณ์  จันทร์เหล่าหลวง
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐิตาภรณ์  ยมมูล
 
1. นางสาวจรวรรณ  ปางปา
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา  บุตวงษ์
 
1. นางสาวจินห์จุฑา  สมออ่อน
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนเดช  วิทยาวรากุล
 
1. นางสาวจินห์จุฑา  สมออ่อน
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ประติพล
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เมืองน้ำเที่ยง
3. เด็กชายราเชนทร์  ปิยะไพร
 
1. นางจุลีพร  รูปต่ำ
2. นางจุฬาลักษณ์  จันทร์เหล่าหลวง
 
17 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายรณดุล  ดวงกระโทก
2. เด็กชายศิริศักดิ์  คุ้มมะม่วง
 
1. นางฉวี  หอมทอง
 
18 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิชยา  บรรเทา
2. เด็กหญิงอนัดตดา  นุ่มนิ่ม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พัฒนกุลชัย
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสรา  บุตวงษ์
 
1. นางฉวี  หอมทอง
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญมี  โชคบัณฑิต
 
1. นางสาวจินห์จุฑา  สมออ่อน
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  แปดด่านจาก
 
1. นางฉวี  หอมทอง
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันละคร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พัฒนกุลชัย
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตตินันท์  หวานทรัพย์
2. เด็กชายรัชต์กร  สายวังเกลี้ยง
3. เด็กชายไชยา  งามสมมนต์
 
1. นายชนะพล  หล้าลุน
2. นางสาวจิรวรรณ  บางปา