สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เง่าปิ่น
 
1. นางรัตติยาภรณ์  เค้าแคน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุขกิต
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขานทอง
 
1. นายปริญญา  สีหาใต้
2. นางสุพัฒน์  สีหาใต้
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยอดขวัญ  ปั้นเจริญ
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ใจยิ้ม
3. เด็กชายอัครเดช  ชัยสา
 
1. นางสุพัฒน์  สีหาใต้
2. นายปริญญา  สีหาใต้
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  จันทร์วิบูลย์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  นาคโทน
3. เด็กชายสมภพ  เขียวทอง
 
1. นายปริญญา  สีหาใต้
2. นางสุพัฒน์  สีหาใต้