สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายธนพล  มูลน้อย
2. เด็กชายยุทธนา  จันทร์วัน
3. เด็กชายวิทวัฒน์  ปลัดศรีช่วย
4. เด็กชายสิทธิเดช  จันทร์ปาน
5. เด็กชายอนุพงษ์  ขานทอง
 
1. นางนิตยา  แคนชัย
2. นางรัตติยาภรณ์  เค้าแคน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงผการัตน์  ทาโพธิ์
2. เด็กหญิงอรญา  ศรีเค้า
 
1. นายปริญญา  ศรีหาใต้