สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เง่าปิ่น
 
1. นางรัตติยาภรณ์  เค้าแคน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 -   1. นางมะลิวัน  ไชยชนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  โคตรดา
2. เด็กหญิงเสาวรส  โรจน์พงศ์เกษม
 
1. นางมะลิวัน  ไชยชนะ
2. นางรัตติยาภรณ์  เค้าแคน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐกร  พงษากลาง
2. เด็กชายธันวา  สุนทรวัฒน์
3. เด็กชายภักคะพน  โมทา
4. เด็กชายรหัท  เขียวชัยภูมิ
5. เด็กชายเลิศฤทธิ์  พุ้ยน้อย
 
1. นางนิตยา  แคนชัย
2. นายคง  แคนชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายธนพล  มูลน้อย
2. เด็กชายยุทธนา  จันทร์วัน
3. เด็กชายวิทวัฒน์  ปลัดศรีช่วย
4. เด็กชายสิทธิเดช  จันทร์ปาน
5. เด็กชายอนุพงษ์  ขานทอง
 
1. นางนิตยา  แคนชัย
2. นางรัตติยาภรณ์  เค้าแคน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจตุพล  ณะจำนงค์
2. เด็กชายธนากร  แพงพุย
3. เด็กชายธนากร  ธงภักดิ์
4. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ตุ้ยศักดิ์ดา
 
1. นางธัญญา  โสรัตน์
2. นายคง  แคนชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงการุณย์  ทับแฟง
 
1. นางรัตติยาภรณ์  เค้าแคน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิดา  ทองแกะ
2. เด็กหญิงชลิตา  โหมดนอก
3. เด็กชายณัฐนันท์  หาพรม
4. เด็กชายธวัชชัย  มานนท์
5. เด็กชายปรเมศ  หาญฟ้า
6. เด็กชายพรภิรมณ์  พู้ยน้อย
7. เด็กหญิงมณีกา  ทาโพธิ์
8. เด็กชายศักดิ์ดา  ใจยิ้ม
9. เด็กหญิงสุนิตา  เหมือนมาตร
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีย่อ
 
1. นางนิตยา  แคนชัย
2. นายคง  แคนชัย
3. นางธัญญา  โสรัตน์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงผการัตน์  ทาโพธิ์
2. เด็กหญิงอรญา  ศรีเค้า
 
1. นายปริญญา  ศรีหาใต้
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุขกิต
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขานทอง
 
1. นายปริญญา  สีหาใต้
2. นางสุพัฒน์  สีหาใต้
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอรินทร์ญา  ชูจิตร
 
1. นางอังคณา  หานะพันธ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สันเต
2. เด็กหญิงนฤมล  วิชิตกิ่ง
 
1. นางอังคณา  หานะพันธ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยอดขวัญ  ปั้นเจริญ
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ใจยิ้ม
3. เด็กชายอัครเดช  ชัยสา
 
1. นางสุพัฒน์  สีหาใต้
2. นายปริญญา  สีหาใต้
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทะนงศักดิ์  ถนอมจิต
2. เด็กหญิงประไพพรรณ  หารนา
3. เด็กชายพรเทพ  วงศ์ษา
 
1. นายสุุจิตร  หานะพันธ์
2. นางรัตติยาภรณ์  เค้าแคน
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอดิเรก  ปลัดกอง
 
1. นางมะลิวัน  ไชยชนะ
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  พรประภา
 
1. นางสาวศศิรดา  พันชัยภู
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจตุรวิทย์  ตุ้มทอง
 
1. นางอังคณา  หานะพันธ์
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคมกฤษ  สุขป้อง
2. เด็กชายณัฐนันท์  หาพรหม
3. เด็กชายสิทธฺชัย  เพชรสูงเนิน
 
1. นายสุจิตร  หานะพันธ์
2. นางอังคณา  หานะพันธ์
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  จันทร์วิบูลย์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  นาคโทน
3. เด็กชายสมภพ  เขียวทอง
 
1. นายปริญญา  สีหาใต้
2. นางสุพัฒน์  สีหาใต้
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายทรงสิทธิ์  บุตรโท
2. เด็กชายพนมกร  โคตรมณี
 
1. นายปริญญา  สีหาใต้
2. นางสุพัฒน์  สีหาใต้