สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิรินภา  โถชัยคำ
 
1. นางมนัสวี  มนตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงภัทราวดี  นารีคำ
 
1. นางมนัสวี  มนตรี