สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายอนุชา  นาอุดม
 
1. นายเดชชัย  ไชยวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะลิยศ
2. เด็กหญิงธิตยา  เทพวงษ์
3. เด็กหญิงพรธิตา  จันดิษฐ์
 
1. นางศิรพร  สาชิต
2. นางอาทิตยา  ชัยศร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนวรัตน์  จันตะนิวงษ์
2. เด็กชายพรหมพิทักษ์  พานนนท์
 
1. นายวิทยา  สง่างาม
2. นางสาววราภรณ์  ศรีเฉลา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจตรง
 
1. นางสาววไลลักษณ์  แก้วต้วย