สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงลลิตา  คำดูลย์
 
1. นางอุไรทิพย์  เถื่อนทนนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงศิรินาถ  สุภาษี
 
1. นายบัวลัย  นวนสิงห์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงยุคลธร  เขียวรอด
 
1. นายทัฐศฺิน  สลางสิงห์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชรีพร  โทธะรินทร์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  พลเรือง
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  แต้มทอง
 
1. นางศิริพร  สาชิต
2. นางอาทิยา  ชัยศร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.77 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แก้วคำแสน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ปะตะเน
 
1. นางศิริพร  สาชิต
2. นางอาทิตยา  ชัยศร