สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  โจไธสง
 
1. นายนายเดชชัย  ไชยวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงลลิตา  คำดูลย์
 
1. นางอุไรทิพย์  เถื่อนทนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายอนุชา  นาอุดม
 
1. นายเดชชัย  ไชยวงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงศิรินาถ  สุภาษี
 
1. นายบัวลัย  นวนสิงห์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงยุคลธร  เขียวรอด
 
1. นายทัฐศฺิน  สลางสิงห์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชรีพร  โทธะรินทร์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  พลเรือง
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  แต้มทอง
 
1. นางศิริพร  สาชิต
2. นางอาทิยา  ชัยศร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะลิยศ
2. เด็กหญิงธิตยา  เทพวงษ์
3. เด็กหญิงพรธิตา  จันดิษฐ์
 
1. นางศิรพร  สาชิต
2. นางอาทิตยา  ชัยศร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.77 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แก้วคำแสน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ปะตะเน
 
1. นางศิริพร  สาชิต
2. นางอาทิตยา  ชัยศร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนวรัตน์  จันตะนิวงษ์
2. เด็กชายพรหมพิทักษ์  พานนนท์
 
1. นายวิทยา  สง่างาม
2. นางสาววราภรณ์  ศรีเฉลา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 9 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีบุญเรีือง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คำมูล
 
1. นางกิตติมา  คำพิทักษ์
2. นางสาววราภรณ์  ศรีเฉลา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีโยธา
 
1. นายลำดวน  อุ่นใจ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กชายประพจน์  สงฆ์คลัง
 
1. นายลำดวน  อุ่นใจ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาริษา  เบ้าทอง
 
1. นายลำดวน  อุ่นใจ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  ชัยอาษา
 
1. นายเดชชัย  ไชยวงค์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจตรง
 
1. นางสาววไลลักษณ์  แก้วต้วย
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีระศักดิ์  นิลาลาด
2. เด็กหญิงอภิญญา  นาหนอง
3. เด็กชายอัครพล  จิตซ้าย
 
1. นายเดชชัย  ไชยวงษ์
2. นางพิสมัย  แบบทอง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนิชชา  จิตซ้าย
2. เด็กหญิงพรชิตา  สงฆ์คลัง
3. เด็กหญิงศุภสุตา  หงษ์เหลี่ยม
4. เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  พรมโสดา
5. เด็กหญิงสุุพรรษา  ทายัง
6. เด็กหญิงอัฉรา  ขันถมติ์
 
1. นางพิสมัย  แบบทอง
2. นายเดชชัย  ไชยวงษ์
3. นางชนาภา  ไชยวงษ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงงามจิต  พันไธสงค์
2. เด็กหญิงรสรินทร์  นนทะสี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ตุ่นลำ
 
1. นางสาวจงกล  คำจันวงษ์
2. นางอาทิตยา  ชัยศร
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  พันโพคา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ฮึมพล
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันธิชา  ยอดสะเทิน
2. เด็กหญิงธัญภรณ์  แสนแก้ว
3. เด็กชายรวมพล  ประโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ฮึมพล
2. นางสาวผานิต  แสนสยาม