สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงขนิาฐา  แสงทองเกิด
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลเมือง
3. เด็กหญิงมธุรส  เดชอุดม
 
1. นางพิกุล  บุญเรือง
2. นางวัชรินทร์  บุญเรือง
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 7 1. เด็กชายตนุภัทร  บัวคำ
 
1. นางนพรัตน์  นาหก