สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกำตางค์  ยอดไธสงค์
2. เด็กชายชลสิทธิ์   สุวรรณไตร
3. เด็กหญิงธัยลักษณ์  นิยมธรรม
4. เด็กชายธีรยุทธ  สิงห์สุริยะ
5. เด็กหญิงปลายฟ้า  สมขบวน
6. เด็กชายอดิสร  หล้ามาชน
 
1. นางนพรัตน์  นาหก
2. นายธนพล  พลกระจาย
3. นายวัชรินทร์  บุญเรือง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทนิภา  สิงบุตรดี
2. เด็กชายสันติภาพ  เทียบศรี
3. เด็กหญิงสิรีธร  ปัสสาสะโก
4. เด็กชายอัจฉริยะ  สมขบวน
5. เด็กชายอัศวิน  พลายพงษา
6. เด็กชายเฉลิมรัฐ  ทวยเที่ยง
 
1. นายวัชรินทร์  บุญเรือง
2. นางพิกุล  บุญเรือง
3. นายสมหมาย  ลาทอง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภวรรณี  จันทะพันธ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เชื้อศีรี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
 
1. นางพิกุล  บุญเรือง
2. นางสาวกชพรรณ  นาวิมาร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงขนิาฐา  แสงทองเกิด
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลเมือง
3. เด็กหญิงมธุรส  เดชอุดม
 
1. นางพิกุล  บุญเรือง
2. นางวัชรินทร์  บุญเรือง
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 7 1. เด็กชายตนุภัทร  บัวคำ
 
1. นางนพรัตน์  นาหก