สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงสุริยะเนต
 
1. นางสุคนธ์  น้อยจันทร์
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงศุภมาศ  พลบุตร
 
1. นางประนอม  พาณิชย์ศิริ