สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สร้างการนอก
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  พฤกษาสวย
 
1. นางสุคนธ์  น้อยจันทร์
2. นางมลิวัลย์  สิงห์สาคร