สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษา
 
1. นางแสงระวี  โห้เฉื่อย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ไพลาม
 
1. นางลัดดา  ธระเสนา
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ปานเพ็ชร
 
1. นางประนอม  พาณิชย์ศิริ