สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอร่ามพงษ์  จำเริญโชค
 
1. นางสุุคนธ์  น้อยจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 11 1. นายไพศาล  ทองพิทักษ์
 
1. นางอนงค์  หิมโสภา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายพิชรุช  บุญเลิศ
 
1. นางสุคนธ์  น้อยจันทร์