สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษา
 
1. นางแสงระวี  โห้เฉื่อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอร่ามพงษ์  จำเริญโชค
 
1. นางสุุคนธ์  น้อยจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงประพัทธ์สร  ชิตสุข
 
1. นางแสงระวี  โห้เฉื่อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สร้างการนอก
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  พฤกษาสวย
 
1. นางสุคนธ์  น้อยจันทร์
2. นางมลิวัลย์  สิงห์สาคร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 11 1. นายไพศาล  ทองพิทักษ์
 
1. นางอนงค์  หิมโสภา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพย์สราลี  นาเพ็ง
2. เด็กหญิงพลอย  นุ่มสุวรรณ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แก่นแก้ว
 
1. นายเฉลิม  คุณล้าน
2. นายลือศักดิ์  คชลัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายพิชรุช  บุญเลิศ
 
1. นางสุคนธ์  น้อยจันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงสุริยะเนต
 
1. นางสุคนธ์  น้อยจันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  คำภาเกะ
 
1. นางสุคนธ์  น้อยจันทร์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ไพลาม
 
1. นางลัดดา  ธระเสนา
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงศุภมาศ  พลบุตร
 
1. นางประนอม  พาณิชย์ศิริ
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ปานเพ็ชร
 
1. นางประนอม  พาณิชย์ศิริ