สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เพชรนอก
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชุมผาง
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองดี
2. นางเพ็ญศรี  ราชเมืองศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวไพลิน  วงษา
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองดี
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แถวแก้ว
 
1. นางโสภา  ทุมพา