สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73.99 เงิน 11 1. เด็กหญิงศรุตา  ลีหัวสระ
 
1. นางโสภา  ทุมพา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงญาณิศา  สร้อยกุดเรือ
 
1. นางรุ่งมะณี  ทีทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรรณษา  ฉลองคุณ
 
1. นางโสภา  ทุมพา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. นายศักรินทร์  ชุมผาง
2. เด็กชายอดิศร  เพียงคาม
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เฮียงเสนา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  โหมดนอก
 
1. นายอดุลย์  ชุมผาง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กุลวงศ์
2. เด็กหญิงสกาวใจ  ฤาชา
 
1. นางสาวภัทรานุช  ปะจะเน
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบรรยงค์  สุทธิวงศ์
2. เด็กชายอำพล  เทียนหล่อ
 
1. นายสิริชัย  เถาว์ทิพย์