สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชัยพร  เพียงคาม
2. เด็กหญิงภนิดา  อุ่นเวียง
 
1. นางเพ็ญศรี  ราชเมืองศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.38 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกิตติธัช  เฮียงเสนา
2. เด็กชายอานนท์  นิยมพล
 
1. นายจิรศักดิ์  โหมดนอก
2. นางรุ่งมะณี  ทีทา