สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73.99 เงิน 11 1. เด็กหญิงศรุตา  ลีหัวสระ
 
1. นางโสภา  ทุมพา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงญาณิศา  สร้อยกุดเรือ
 
1. นางรุ่งมะณี  ทีทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรรณษา  ฉลองคุณ
 
1. นางโสภา  ทุมพา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชัยพร  เพียงคาม
2. เด็กหญิงภนิดา  อุ่นเวียง
 
1. นางเพ็ญศรี  ราชเมืองศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เพชรนอก
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชุมผาง
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองดี
2. นางเพ็ญศรี  ราชเมืองศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.38 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกิตติธัช  เฮียงเสนา
2. เด็กชายอานนท์  นิยมพล
 
1. นายจิรศักดิ์  โหมดนอก
2. นางรุ่งมะณี  ทีทา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 8 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  ชานุชิต
2. เด็กชายแสงทอง  ไหววิจิตร
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. นายศักรินทร์  ชุมผาง
2. เด็กชายอดิศร  เพียงคาม
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวพัชรา  โหมดนอก
2. นายสหรัฐ  สิทธิเทศ
 
1. นายประสาทศิลป์  เพ็งแพง
2. นางเพ็ญศรี  ราชเมืองศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เฮียงเสนา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  โหมดนอก
 
1. นายอดุลย์  ชุมผาง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายสมเกียรติ  จันทมาศ
2. เด็กชายอนุชา  โนนทิง
3. เด็กชายอุดรชัย  มิสา
 
1. นายอดุลย์  ชุมผาง
2. นางจิราภรณ์  เถาว์ทิพย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวไพลิน  วงษา
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองดี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรทัย  ด้วงศาลา
 
1. นางสาวภัทรานุช  ปะจะเน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงแพรว  โยแก้ว
 
1. นางสาวภัทรานุช  ปะจะเน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กุลวงศ์
2. เด็กหญิงสกาวใจ  ฤาชา
 
1. นางสาวภัทรานุช  ปะจะเน
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบรรยงค์  สุทธิวงศ์
2. เด็กชายอำพล  เทียนหล่อ
 
1. นายสิริชัย  เถาว์ทิพย์
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แถวแก้ว
 
1. นางโสภา  ทุมพา