สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีบุญโรจน์
 
1. นายเหมือนชัย  สิงห์หาญ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชริดา  พิศวงษ์
2. เด็กหญิงวริศรา  พานนนท์
3. เด็กหญิงสุภนิช  จันดอน
 
1. นางวันทนีย์   สิงห์หาญ
2. นางนุกุล  เพียรแก้ว
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  จันประทักษ์
2. เด็กหญิงธัญจิรา   ศรีบุญโรจน์
3. เด็กชายเมธินทร์  วิชาคำ
 
1. นางนุกุล  เพียรแก้ว