สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรพิมล  กว้างขวาง
2. เด็กชายโชคชัชวาล  ศรีคุณ
 
1. นางสาวกันยกานต์  โคตรทองหลาง
2. นางสุรางค์  นามไธสง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงปัทมา  ประโมนะโก
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  กว้างขวาง
 
1. นายวิชัย  รัตนสมบัติ
2. นายเอ็ง  นามไธสง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรัตน์  การสร้าง
 
1. นางอุมาพร  ไชยมาตย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงอารยา  อินวันนา
 
1. นางอุมาพร  ไชยมาตย์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินราช  โศกค้อ
2. เด็กหญิงฐิติมา  รูปคุ้ม
3. เด็กหญิงนิตยา  ภูทองเงิน
4. นางสาวรัชนีวรรณ  เสนา
5. เด็กหญิงรุจาภา  สร้างนอก
6. นางสาวอนุชิตา  ปานชาลี
7. เด็กหญิงอริศรา  ช่างการ
8. นางสาวอันฉรา  แพนน้อย
9. เด็กชายเกียรติชัย  เทพจิตร
10. นายเฉลิม  ปานชาลี
 
1. นายพา  สีสันท์
2. นายวิเชียร  เนื่องสมศรี
3. นางสาวสมบูรณ์  ยาตะกั่ว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลยา  กันทา
2. เด็กหญิงมนัชญา  แสนวันดี
3. เด็กหญิงอริษา  สระทองแหยม
 
1. นางอุมาพร  ไชยมาตย์
2. นางธนกร  แก้วอินตะ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุลีรัตน์  ชิดนอก
2. เด็กหญิงณัฐพร  พุกพิลา
3. เด็กชายวราวุฒิ  ปะวะโก
 
1. นางธนกร  แก้วอินตะ
2. นางอุมาพร  ไชยมาตย์