สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุตรแสง
 
1. นางณศมน  เทพจิตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณิสา    สีส่วยเป้า
 
1. นายวิชัย  รัตนสมบัติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงกรกนก  แสงสกล
2. เด็กชายธีรภัทร  แก่นทราย
 
1. นางสุรางค์  นามไธสง
2. นางอุมาพร  ไชยมาตย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตน์ติญา  ฉัตรประยูร
 
1. นายพา  สีสันท์