สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  หารสมบัติ
2. เด็กหญิงวรัญชนา  วินไธสง
3. เด็กหญิงสรัญพร  ด้วงตะกั่ว
 
1. นายพา  สีสันท์
2. นางอุมาพร  ไชยมาตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  หมื่นไธสง
2. เด็กชายชัชชัย  โคตรสะขึง
3. เด็กหญิงนรมน  มิตรราช
4. เด็กหญิงสุทธินี  จันทร์นอก
5. เด็กหญิงสุริสา  สีหามาตย์
 
1. นางกรรณิการ์  หล้าธรรม
2. นางสาวสมบูรณ์  ยาตะกั่ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายจีระศักดิ์  หินคล้าย
 
1. นายพา  สีสันท์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐฎ์นรี  พรหมวิชัย
 
1. นางอุมาพร  ไชยมาตย์