สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุตรแสง
 
1. นางณศมน  เทพจิตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงตวิษา  แว่นศิลา
 
1. นายเอ็ง  นามไธสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  หารสมบัติ
2. เด็กหญิงวรัญชนา  วินไธสง
3. เด็กหญิงสรัญพร  ด้วงตะกั่ว
 
1. นายพา  สีสันท์
2. นางอุมาพร  ไชยมาตย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  หมื่นไธสง
2. เด็กชายชัชชัย  โคตรสะขึง
3. เด็กหญิงนรมน  มิตรราช
4. เด็กหญิงสุทธินี  จันทร์นอก
5. เด็กหญิงสุริสา  สีหามาตย์
 
1. นางกรรณิการ์  หล้าธรรม
2. นางสาวสมบูรณ์  ยาตะกั่ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณิสา    สีส่วยเป้า
 
1. นายวิชัย  รัตนสมบัติ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรพิมล  กว้างขวาง
2. เด็กชายโชคชัชวาล  ศรีคุณ
 
1. นางสาวกันยกานต์  โคตรทองหลาง
2. นางสุรางค์  นามไธสง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงกรกนก  แสงสกล
2. เด็กชายธีรภัทร  แก่นทราย
 
1. นางสุรางค์  นามไธสง
2. นางอุมาพร  ไชยมาตย์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงปัทมา  ประโมนะโก
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  กว้างขวาง
 
1. นายวิชัย  รัตนสมบัติ
2. นายเอ็ง  นามไธสง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตน์ติญา  ฉัตรประยูร
 
1. นายพา  สีสันท์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายจีระศักดิ์  หินคล้าย
 
1. นายพา  สีสันท์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรัตน์  การสร้าง
 
1. นางอุมาพร  ไชยมาตย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงอารยา  อินวันนา
 
1. นางอุมาพร  ไชยมาตย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐฎ์นรี  พรหมวิชัย
 
1. นางอุมาพร  ไชยมาตย์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินราช  โศกค้อ
2. เด็กหญิงฐิติมา  รูปคุ้ม
3. เด็กหญิงนิตยา  ภูทองเงิน
4. นางสาวรัชนีวรรณ  เสนา
5. เด็กหญิงรุจาภา  สร้างนอก
6. นางสาวอนุชิตา  ปานชาลี
7. เด็กหญิงอริศรา  ช่างการ
8. นางสาวอันฉรา  แพนน้อย
9. เด็กชายเกียรติชัย  เทพจิตร
10. นายเฉลิม  ปานชาลี
 
1. นายพา  สีสันท์
2. นายวิเชียร  เนื่องสมศรี
3. นางสาวสมบูรณ์  ยาตะกั่ว
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลยา  กันทา
2. เด็กหญิงมนัชญา  แสนวันดี
3. เด็กหญิงอริษา  สระทองแหยม
 
1. นางอุมาพร  ไชยมาตย์
2. นางธนกร  แก้วอินตะ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุลีรัตน์  ชิดนอก
2. เด็กหญิงณัฐพร  พุกพิลา
3. เด็กชายวราวุฒิ  ปะวะโก
 
1. นางธนกร  แก้วอินตะ
2. นางอุมาพร  ไชยมาตย์