สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แคชัยภูมิ
 
1. นางเสาวภา  พิชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงประทานพร  ก้อนคำ
 
1. นางเสาวภา  พิชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพล  พามอก
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  นันทอง
3. เด็กชายนันทกร  วงค์งาม
4. เด็กชายอติกันต์  ติโนชัง
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ประสมบูรณ์
 
1. นายกัณหา  นามอ่อนตา
2. นายพิชิต  พันตาเอก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง 12 1. เด็กหญิงธนกร  อุดง
 
1. นายไพศาล  พลสำโรง