สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  นารินทร์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สุธรรม
3. เด็กหญิงชญาดา  แก้วเวียง
4. เด็กหญิงชนัลธิดา  สีสะนนท์
5. เด็กหญิงชลนิภา  สินชัย
 
1. นางกิตติวรรณ  แสงโทโพ
2. นายสุทัศน์  พาธรรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุสุมา  ศิริวงษ์
2. เด็กหญิงชญาฎา  แก้วจรรยา
3. เด็กหญิงวิชุดา  ปราบวิชิต
4. เด็กหญิงสุนิษา  สุขกุล
5. เด็กหญิงเบญญาภา  นิราช
 
1. นางมยุรี  บัวกลาง
2. นางพิตะวัน  นิราช
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ช่วยนา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศิริวงษ์