สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรหพร  เขจรกลาง
2. เด็กชายภานุเดช  ผันผ่อน
3. เด็กหญิงมลมณี   งานทำจักร์
4. เด็กชายวทัญญู  ไชยดี
5. เด็กชายสราวุฒิ  สิงห์เสนา
6. เด็กหญิงหฤทัย    ฤทธิ์ชา
7. เด็กหญิงอธิชา  ลาคำ
8. เด็กชายอัมรินทร์  เตื่อยจันทึก
 
1. นางจำรัส  ยุพิน
2. นางสังวาลย์  มณีวรรณ
3. นางกมลาพร  พุทธกาล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทรมัย  บุสำโรง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เติมกล้า
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุปะมา
 
1. นางนันทิยา  นนท์อาสา
2. นางสังวาลย์  มณีวรรณ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายวิเวศน์  วงค์เงิน
2. เด็กหญิงศิริยุพา  มัยจันทร์
3. เด็กหญิงสุวิษา  โพธิ์ขี
 
1. นางนันทิยา  นนท์อาสา
2. นายสุภาพร  จันมา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อามาตร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  วิเลศ
3. เด็กหญิงอรสา  มาบแวง
 
1. นางนันทิยา  นนท์อาสา
2. นางสุภาพร  จันมา