สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงบุษยากรณ์  หล้าโคตร
 
1. นางสาวณฐพร  โคกแดง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงอิศรา  คำพิฑูรย์
 
1. นางสาวณฐพร  โคกแดง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  น้อยจันทร์ดา
2. เด็กชายชัยยา  มาบแวง
3. เด็กหญิงปิยบุตร  จันทับ
 
1. นายสังวาลย์  มณีวรรณ
2. นางนันทิยา  นนท์อาสา