สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายภูวดล  จันทะวงศ์
 
1. นางรุจิรา  ธนะชัย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐตญา  มุยจันทร์
 
1. นางกมลาพร  พุทธกาล
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรหพร  เขจรกลาง
2. เด็กชายภานุเดช  ผันผ่อน
3. เด็กหญิงมลมณี   งานทำจักร์
4. เด็กชายวทัญญู  ไชยดี
5. เด็กชายสราวุฒิ  สิงห์เสนา
6. เด็กหญิงหฤทัย    ฤทธิ์ชา
7. เด็กหญิงอธิชา  ลาคำ
8. เด็กชายอัมรินทร์  เตื่อยจันทึก
 
1. นางจำรัส  ยุพิน
2. นางสังวาลย์  มณีวรรณ
3. นางกมลาพร  พุทธกาล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงทับทิม  มีจังหาญ
 
1. นางติ๋มพร  พูลทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงบุษยากรณ์  หล้าโคตร
 
1. นางสาวณฐพร  โคกแดง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงอิศรา  คำพิฑูรย์
 
1. นางสาวณฐพร  โคกแดง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกฤตบุญ  เเสงตาว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุปะมา
3. เด็กหญิงปณิศรา  เที่ยงธรรม
4. เด็กชายปิยชาติ  จันทับ
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  แก้วบุญเรือง
6. เด็กชายรังสรรค์  หาญชะนะ
 
1. นางรุจิรา  ธนะชัย
2. นางติ๋มพร  พูลทอง
3. นางอนิวรรณ  อุตรี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนกพร  ชัยลา
2. เด็กหญิงพรรพฤกษา  หวานขม
3. เด็กหญิงอารดา  สุนนท์
 
1. นางนันทิยา  นนท์อาสา
2. นางสุภาพร  จันมา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมจักสร
2. เด็กหญิงสุภาพร  คุ้มแวง
3. เด็กชายอภิลักษณ์  มะธิปิไข
 
1. นางนันทิยา  นนท์อาสา
2. นางสุภาพร  จันมา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  น้อยจันทร์ดา
2. เด็กชายชัยยา  มาบแวง
3. เด็กหญิงปิยบุตร  จันทับ
 
1. นายสังวาลย์  มณีวรรณ
2. นางนันทิยา  นนท์อาสา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทรมัย  บุสำโรง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เติมกล้า
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุปะมา
 
1. นางนันทิยา  นนท์อาสา
2. นางสังวาลย์  มณีวรรณ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายวิเวศน์  วงค์เงิน
2. เด็กหญิงศิริยุพา  มัยจันทร์
3. เด็กหญิงสุวิษา  โพธิ์ขี
 
1. นางนันทิยา  นนท์อาสา
2. นายสุภาพร  จันมา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อามาตร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  วิเลศ
3. เด็กหญิงอรสา  มาบแวง
 
1. นางนันทิยา  นนท์อาสา
2. นางสุภาพร  จันมา