สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนกพร  ชัยลา
2. เด็กหญิงพรรพฤกษา  หวานขม
3. เด็กหญิงอารดา  สุนนท์
 
1. นางนันทิยา  นนท์อาสา
2. นางสุภาพร  จันมา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมจักสร
2. เด็กหญิงสุภาพร  คุ้มแวง
3. เด็กชายอภิลักษณ์  มะธิปิไข
 
1. นางนันทิยา  นนท์อาสา
2. นางสุภาพร  จันมา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  น้อยจันทร์ดา
2. เด็กชายชัยยา  มาบแวง
3. เด็กหญิงปิยบุตร  จันทับ
 
1. นายสังวาลย์  มณีวรรณ
2. นางนันทิยา  นนท์อาสา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทรมัย  บุสำโรง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เติมกล้า
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุปะมา
 
1. นางนันทิยา  นนท์อาสา
2. นางสังวาลย์  มณีวรรณ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายวิเวศน์  วงค์เงิน
2. เด็กหญิงศิริยุพา  มัยจันทร์
3. เด็กหญิงสุวิษา  โพธิ์ขี
 
1. นางนันทิยา  นนท์อาสา
2. นายสุภาพร  จันมา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อามาตร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  วิเลศ
3. เด็กหญิงอรสา  มาบแวง
 
1. นางนันทิยา  นนท์อาสา
2. นางสุภาพร  จันมา