สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง 9 1. เด็กหญิงอุษามณี  พันธ์ไธสง
 
1. นางสุทัศนา  จำปาหอม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกรานต์  ช่างทำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  หมื่นภักดี
3. เด็กชายศตวรรษ  กระลาม
 
1. นางอรพิน  ช่วงวงษ์หล้า
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงจารีย์  โบสถ์นอก
 
1. นายจันทร์สี  พฤษการณ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิไลพร  อุ่นสำโรง
 
1. นางสาวสุภาลี  หวานเพราะ
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขานหยุ่ง
2. เด็กชายธนโชติ  สมอแข็ง
3. เด็กชายศิวะดล   นันภักดี
 
1. นางสิริวิภา  หน่ายโสก
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ทิ้งโคตร
2. เด็กหญิงรินลดา  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงศศิวิไล  สมีน้อย
 
1. นางสิริวิภา  หน่ายโสก